Guido Zichittella, Julie E. Rorrer & Yuriy Román-Leshkov